قطع درختان در نجف آباد

قطع درختان در نجف آباد

شهرداری نجف آباد به منظور جذب بودجه‌های بازآفرینی شهری و به بهانه یک طرح توسعه در خیابان منتظری، حوالی باغ ملی، چندین اصله درخت تنومند را قطع کرده است؛