بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

 شنبه دهم شهریورماه، محمد مغزی قائم مقام شهردار به اتفاق مهندس فاضل معاون امورزیربنائی و حمل و نقل شهری و تنی چند از مدیران ستادی و مرتبط بازدیدی از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه بعمل آورد. ؛