خواب آرام زاینده رود از شوق حضور آب

خواب آرام زاینده رود از شوق حضور آب

زاینده رود نزدیک به 2 سال، سه شنبه شب از شوق حضور آب آرام آرمید و تا نیمه های شب سفره های آبی اش را برای مهمانانش از اهالی و گردشگران گسترانیده است؛