اجرای ۲۶۰ ساعت ویژه برنامه ورزشی در شش ماه

اجرای ۲۶۰ ساعت ویژه برنامه ورزشی در شش ماه

رئیس هیات مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد: این سازمان طی شش ماه نخست امسال بیش از سی و شش ویژه برنامه مختلف ورزشی را با مجموع زمانی 260 ساعت به صورت مستقل یا مشارکتی با دیگر ارگان ها برگزار کرده است؛