هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده

هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده

در حالی که طبق چارت دادگستری نجف آباد و بر اساس جمعیت و میزان پرونده ها باید حدود210 نیروی اداری و پرسنل قضایی داشته باشیم ولی در حال حاضر با هفتاد نفر به حدود 55 هزار مراجعه مردمی در ماه جواب می دهیم.؛
بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

 شنبه دهم شهریورماه، محمد مغزی قائم مقام شهردار به اتفاق مهندس فاضل معاون امورزیربنائی و حمل و نقل شهری و تنی چند از مدیران ستادی و مرتبط بازدیدی از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه بعمل آورد. ؛