فرودگاه نجف آباد

فرودگاه نجف آباد

در قم و نجف‌آباد فرودگاه خصوصی ساخته می‌شود که تحت نظارت سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها خواهند بود.؛

آرشیو