روز دانشجو روز آرمان خواهی است

روز دانشجو روز آرمان خواهی است

معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان گفت: روز دانشجو روز آرمانخواهی و استقلال طلبی و روز مبارزه با استکبار و استبداد است و دانشجو مظهر بصیرت، دانایی و علم و اندیشه است؛

آرشیو